Stanovy Sdružení za zdravé Lužkovice

Stanovy
Sdružení za zdravé Lužkovice
Preambule

Magistrát města Zlína, do jehož spravovaného území je katastr obce Lužkovice začleněn, bez předběžné konzultace, projednal s občany "Studii proveditelnosti a účelnosti silnice R 69, Otrokovice-Zlín-Zádveřice". Silnice má rychlostní charakter s kapacitou 30 000 automobilů/24 hod..

V části úseku na východ od města Zlína je komunikace R 69 situována do údolí řeky Dřevnice, které je poměrně hustě obydleno (dvě bývalé samostatné obce Lužkovice a Želechovice n/Dř., kde žije cca. 3500 obyvatel. Problém se dále dotýká obyvatel Lípy a odloučené části zástavby Klečůvky).

Komunikace vede přes lokalitu, která je označena v územních plánech jako obytná, situovaná ve smogovém území s poměrně hustým osídlením. Trasa zamýšlené rychlostní komunikace je v této lokalitě vedena naprosto necitlivě ve vztahu k životnímu prostředí obecně i obyvatel. Tímto budou významně dotčeny zákonem chráněné základní životní potřeby a právo na život cca. 3500 obyvatel (lokalita Lužkovice a Želechovice), což samo zpochybňuje právo veřejného zájmu. Situování celého záměru je posuzováno na základě jediného kritéria, a to nákladů. Jak ze samotné studie vyplývá, je toto jediné kritérium uplatněno právě jen v lokalitě Lužkovice.

Výše uvedené skutečnosti nás vedou k rozhodnutí založit ”Sdružení za zdravé Lužkovice”, které zlepšují možnost efektivní komunikace s magistrátem, obhájení svých občanských práv i participaci na rozvoji kultury bydlení.

Cílem ”Sdružení za zdravé Lužkovice” je, aby se měli možnost občané lokality Lužkovice vyslovit a zákonnými prostředky usilovat o zachování životního prostředí v této oblasti, v mezích norem pro obytnou oblast i za cenu toho, že bude nutno zvýšit náklady na realizaci záměru řešit dopravní situaci kraje. Současně spolupracovat s magistrátem na zlepšování kultury života obecně. Z hlediska perspektivy vývoje společnosti jsme přesvědčení o tom, že otázka zdraví občanů a zejména mladé populace má jedinečnou prioritu před dílčími ekonomickými úsporami. Tímto postojem a občanskou iniciativou chceme nejen uplatnit svoje zákonná práva, ale předejít vyvolaným společenským i občanským nákladům v budoucnosti, zhoršením zdraví obyvatel této lokality, ale i dodatečným nákladům na zlepšení ekologických dopadů stavby. Sdružení neodmítá tuto komunikaci, ale žádá a trvá na hledání alternativ trasy komunikace při zachování funkce komunikace a garanci dodržení stávajících životních podmínek v celé lokalitě Lužkovice.

§1 Obecná ustanovení

Název, sídlo, rozsah působnosti, formy činnosti a trvání sdružení:

Název: Sdružení za zdravé Lužkovice (dále jen SZL)

Sídlo SZL: Lužkovice 233 – Zlín 11

Působnost SZL: V katastru Lužkovice – Zlín 11 a přilehlých místech, které přistoupí na myšlenku společného postupu

Formy činnosti SZL:

Provádí informační činnost ve vazbě na životní prostředí a kulturu krajiny

Organizuje osvětovou a vzdělávací činnost ve vazbě na životní prostředí

Ochraňuje a pečuje o kvalitu životního a přírodního prostředí a přispívat k rozvoji zdravého životního stylu

Je aktivním účastníkem správních řízení o povolení staveb, které mají vliv na životní prostředí lokality Lužkovice, které podléhají povinnému posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona 244/192 Sb., který občanskému sdružení přiznává pravomoci být účastníkem správního řízení

Drobné podnikatelské aktivity za účelem udržení zdravého prostředí a další činnosti spojené s účelem existence SZL

Veřejně prospěšné práce orientované na zlepšování životního prostředí

SZL je zapsáno na v registru Ministerstva vnitra na základě zákona č. 83/1990 Sb., ”O sdružování občanů”

SZL se ustanovuje na dobu časově neomezenou

SZL zaniká v souladu s § 12 odst. 1. a) o rozhodnutí nadpoloviční většiny jejich členů, případně pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

§2

Cíle činnosti sdružení

Sdružení za zdravé Lužkovice je organizací, ve které se volně sdružují občané, kteří podporují a prosazují požadavky na udržení zdravého životního prostředí v lokalitě Lužkovice. Aktuální cíle sdružení jsou:

Prosazovat, aby komunikace R 69 byla vedena citlivější trasou ve vazbě na životní prostředí tak, aby byly zachovány minimálně stávající životní podmínky v katastru obce Lužkovice a případně bylo životní prostředí zlepšeno jak se tomu děje ve vyspělém světě.

Upozorňovat na možnosti vyplývající z realizace nekonformních myšlenek, kterými se vážně zaobírají vyspělé státy. Hledat cesty umožňující zefektivnění dopravy a zlepšením organizace dopravy a těmito opatřeními snížit hustotu dopravy (odstavná parkoviště, zlepšení a zrychlení hromadné dopravy v kombinaci s využitím místní dráhy atd.).

Urychlit realizaci protipovodňových opatření (část území je v zátopové oblasti)

Urychlit plynofikaci v těch částech Lužkovic, kde tato nebyla ještě provedena

Podporovat prosazování záměrů, které povedou ke zlepšení života v oblasti

Vyjadřovat se a podporovat záměry rozvoje aglomerace Lužkovice související z rozvojem celého regionu

Organizovat veřejně prospěšné práce v lokalitě Lužkovice

Zveřejněno 01.06.2003 v 00:09.